= "1" && $login && $ok == "1"){ $ok = "1"; } else { session_destroy(); ?> Diario Oficial!!! ola, tipo